FSIE 40 años

secundario normat eso

 

LOMCE: CORRECCIÓN DE ERROS NO CURRÍCULO DA E.S.O. E O BTO.

mini BOE paginaWAdvertidos erros no Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato, publicado no «Boletín Oficial do Estado» número 3, de 3 de xaneiro de 2015, procédese a efectuar as oportunas rectificacións.

B.O.E.: PUBLICADOS CONVENIOS DE FINANCIAMENTO DO MINISTERIO E COFINANCIAMENTO DO FONDO SOCIAL EUROPEO CON DISTINTAS CCAA PARA A IMPLANTACIÓN DA FPB E A ANTICIPACIÓN DE ELECCIÓN DE NOVOS ITINERARIOS EN 3º E 4º DA ESO

mini BOE paginaWResolucións de xaneiro e febreiro de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, polas que se publican os Convenios de colaboración coas Comunidades Autónomas de Cantabria, Castela e León, Murcia, Andalucía, Aragón, Canarias, Castela A Mancha, Estremadura, Galicia, A Rioxa, Illes Balears, Principado de Asturias, Madrid, a Comunidade Foral de Navarra e a Comunitat Valenciana, polos que se articulan o financiamento por parte do Ministerio e a cofinanciación por parte do Fondo Social Europeo da implantación de Formación Profesional Básica e da anticipación da elección e novos itinerarios nos cursos 3º e 4º da Educación Secundaria Obrigatoria, introducidas pola Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
 

FSIE PIDE Ó MINISTERIO QUE O PROFESORADO NON SE VEXA AFECTADO POLAS MODIFICACIÓNS NA E.S.O. E O BACHARELATO

proy rd eso btoAnte o período de información pública aberto polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte en relación ó "Proyecto de Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato", a FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA (FSIE) remitiu ó Ministro unha serie de observacións ó documento.

 

ADMISIÓN ALUMNOS

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Ver ORDE (DOG, 15-3-2013)

 Banner lateralcampañaescolarizac 17 18

Temos 148 anónimos e ningún membro en liña