FSIE 40 años

secundario normat eso

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Ver DECRETO (DOG, 21-12-2011)

NORMATIVA PARA O EXERCICIO DA DOCENCIA NOS CENTROS PRIVADOS

ORDE do 3 de xuño de 2011 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional e se establece o procedemento de habilitación.

Ver ORDE (DOG, 13-6-2011)

Derroga a ORDE do 25 de novembro de 1997 (DOG, 22-12-1997) pola que se regulan os requisitos que deben posuír os profesores de centros privados da Comunidade Autónoma de Galicia para impartir a área de lingua galega e literatura e as materias optativas da educación secundaria obrigatoria e bacharelato; determínanse os coñecementos necesarios de lingua galega dos profesores e o procedemento de habilitación para exercer a docencia na educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.; e a ORDE do 30 de setembro de 1998 (DOG, 29-10-1998) pola que se regulan as titulacións mínimas e as condicións que deben posuílos profesores para impartir formación profesional específica e a área de tecnoloxía da educación secundaria obrigatoria en centros privados e en determinados centros educativos de titularidade pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS VEHÍCULOS ESCOLARES

Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se aprueban las especificaciones técnicas a que se refiere el apartado 3 del artículo 4.º del Real Decreto 2296/1983, de 25 de agosto, sobre tráfico y circulación de vehículos escolares y de menores, y se dictan normas para la inspección extraordinaria de dichos vehículos, prevista en el apartado 1, inciso a), del mismo artículo.

Ver ORDEN (BOE, 4-11-1983)

FORMACIÓN PARA A DOCENCIA NA ESO, NO BTO E NA FP

REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.

Ver REAL DECRETO (BOE, 28-11-2008) DEROGA REAL DECRETO 1701/1991, de 29 de noviembre (Ref. BOE-A-1991-29053).

 Banner lateralcampañaescolarizac 17 18

Temos 76 anónimos e ningún membro en liña